بد شیفته ی دو چشم دلدار شدم 

 باید بروم اسیر تکرار شدم 

 آنقَدر سحر، در بغلت خوابیدم 

 تا دل زده از لحظه ی افطار شدم


احمدعلی رسولی