نه انگلیسی

نه فرانسوی

نه عربی

نه میخی

نه....


آری! 

زبان همه ی قبرستان ها

سکوت بود


احمدعلی رسولی