یک لحظه شبیه شاعری تنها شد 

خوشحال درون پاره ای رویا شد

بی وقفه که بال زد ولی نتوانست

ابری که دوباره غرق در دریا شد


احمدعلی رسولی