ترانه ی وحشت

سکوت آزادی را

در هم می شکند


باید 

به دست های سردی 

پناه برد

که آسمان را دیگر

اعتباری نیست


به دنبال قفس

پرنده ای

که از شکارچی می ترسید


احمدعلی رسولی