به دنبال خاکستر، 

تا سبکبال 

تا یکرنگ...

آتش زدیم

مسیرها را

 تا شاید

دریابیم

اقیانوس هند را


بعد از سوختن

غرق شدن

شیرین است


به راستی من

رفیقی

 ناباب 

رفیقی

 گمراه... 


احمدعلی رسولی