خوش بحال پرندگان 

که بدون پاسپورت

پرواز می کنند

از مزارع پرو 

تا دشت های لاله 

در هلند... 


فارغ از مذهب

نشسته بر مناره مسجدی

یا شادمان 

بر فراز شبستان های کلیسا


آری

به راستی حماقت آدمی

زنجیر اوست


در اسارت آسمان

 خاک

 پناهگاه نجیبی ست

 برای ما


احمدعلی رسولی