آنقدر که از حس خوشی کم شده ام

کم کم که شبیه شکل ماتم شده ام

از سردی روزگار، بس لرزیدم

تا عاشق آتش جهنم شده ام


احمدعلی رسولی