خوابش نگرفت شُمرد تا صد

او مانده و یک خاطره ی بد

موسیقیِ بی کلام ساعت

از روی درخت کلاغ پر زد

احمدعلی رسولی