غرق در مستی او، داد زدم تا دریا 

شوق دیدار تنش، چشم شدم تا دریا 

موج و دیوانگی و ساحل و شب بیداری 

من فقط مانده ام و چند قدم تا دریا 

احمدعلی رسولی