پولی نداشت خدا برای خرید رژ 


با زلزله، لبان گسل سرخ می کند 


احمدعلی رسولی