یک چاییِ تلخ با دوتا قند

در کنج غمش دو گور می کند

یک گور برای جسم سردش

یک گور برای روح در  بند

احمدعلی رسولی