نه اسطوقدوس

نه بهارنارنج 

نه بابونه


دوای اعصابم

عطر مریم بود


احمدعلی رسولی