شراب سیب چکید از شکافِ چشمانش

هزار دور کم است بر طواف چشمانش

هنوز ابر نیامد که سخت باریدند

چه کوچک است دلش بر خلاف چشمانش

احمدعلی رسولی