مسیر راه شب را شمع می کرد

ندیدن های او را  جمع می کرد

برای تبرئه از اعترافی 

خودش را استراق سمع می کرد

احمدعلی رسولی