یک پیرزن خیره به ماتیک مانده بود

یک عقربه در کف تاک تیک مانده بود

دیگر امید به طلوع سحر نداشت

یک گوسفند پشت ترافیک مانده بود

احمدعلی رسولی