با لمس تو من به سوی یک پروازم

چون سوز بنان نهفته در آوازم

از چشم خمار تو دلم نعشه شده

من کی بکشم لبان تو طنازم

احمدعلی رسولی