سخت است که با شب شده باشی همراز

لعنت به جهان بسته ی بی پرواز

احوال دلم گرفته چون شخصی که،

در جنگ جهانی شده باشد سرباز


احمدعلی رسولی