تنها کلید نجات به دست زمانه بود

دنیای خوب و قشنگ کمی شاعرانه بود

این آسمان سراسر شب است،شب

خورشید پشت ابرها تماما بهانه بود

احمدعلی رسولی