در کشور من، شعارها در سخن است


از راست و چپ تشکر از هموطن است

 

دادند چه وعده های خوبی اما


چشمان تو انتخاب قطعی من است


احمدعلی رسولی یزدی