(قهقه نامرد) خوان وارونه اش


تا بفهمی رنگ دل، گلگونه اش


گاه می خندد دلم، گم می شود


در خرابات دو چال گونه اش


احمدعلی رسولی