در عمق چشم او، جز لاله ها چه بود

می رفت با بهار، در پشت رقص دود

 می بینمش هنوز در لحظه ی غروب

ثبت است سرخی اش، در آبی کبود


احمدعلی رسولی