بر داد دل خسته خدایی برسد

وقتی که از آتشی، ندایی برسد

سرشارم از آرزوی هیزم بودن 

ای کاش از این تبر صدایی برسد


احمدعلی رسولی