تو عروس کسی اگر بشوی
زندگی را تمام خواهم کرد
مثل حکم مکارم شیراز 
 نفسم را حرام خواهم کرد

احمدعلی رسولی