تنهایی و اضطراب را می نوشد


یک جرعه نگاه ناب را می نوشد


در خشکترین کویر تنهایی خویش


دیریست صدای آب را می نوشد


احمدعلی رسولی