احوال دلم چرا پریشان شده بود


خورشید، بدون ابر باران شده بود


گرمای تنم بگو چه شد یکباره 


از خواب پریده ام زمستان شده بود


احمدعلی رسولی