با حنجره ی گرفته می خواند درد

اسرار نهفته خوب می داند درد

هر جا بروی به سوی تو می آید

همچون سگ با وفا که می ماند درد


احمدعلی رسولی