طلوع می کند

بخدا قسم خورشید طلوع می کند

اگر چه هنوز شب است

اگر چه هنوز جغد می خواند

اگر چه هنوز  تاب تاب می خورد

اما

سپیده دم همین حوالی است


سیگار می کشد

سیگار می کشد

تا صبح را بغل کند

تا سپیدی را نقاشی کشد


در تلاطم سحر

افسوس

که پروانه ها

پیام رسانان پوچی اند

در جوار شمع ها


بیداد، 

ستاره های بی قرار

در ظلمات شب

به گور می برند

او را... 

ولیکن... ولیکن

خورشید

طلوع خواهد کرد

سپیده دم همین نزدیکی است